AVÍS LEGAL

IZINTO EVENTS S.L., amb NIF B67213231 i domicili legal a l’Av. Francesc Ferrer i Guàrdia 13 – Plaça Aragonesa 2 (Poble Espanyol). Bústia 6508038. Barcelona – Espanya (d’ara endavant, el Prestador), és el titular del lloc web izintoevents.com (en endavant, “el Portal” o “el Lloc web”) i compleix les directrius de la normativa vigent en matèria de protecció de dades personals, el Reglament (UE) 2016/679, de 27 d’abril, (RGPD), relatiu a la protecció de les persones físiques (d’ara endavant, l’Usuari o els Usuaris) pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades.

L’Usuari és l’únic responsable de la veracitat i la correcció de les dades que enviï al Prestador, al qual exonera de qualsevol responsabilitat al respecte.

El Prestador informa que les dades que l’Usuari li està facilitant voluntàriament seran incorporades als seus sistemes d’informació amb la finalitat següent:

  • En el cas de contractació dels béns i/o els serveis que el Prestador ofereix a través del Lloc web, per mantenir la relació contractual i també la gestió, administració, informació, prestació i millora del servei ofert.
  • En el cas de sol·licitud d’informació per part de l’Usuari mitjançant els formularis del Lloc web, per enviar informació sobre la consulta realitzada.
  • En el cas de subscripció per part de l’Usuari, per a enviar-li els butlletins informatius així com comunicacions comercials de promocions i/o publicitat del Lloc web.

L’Usuari pot oposar-se a l’enviament de comunicacions comercials per qualsevol via i en qualsevol moment enviant un correu electrònic a l’adreça que s’indica més endavant.

En introduir les seves dades, l’Usuari atorga al Prestador el consentiment inequívoc, declara haver estat informat de les condicions de la protecció de dades de caràcter personal i n’accepta i en consent el tractament automatitzat perquè el Prestador procedeixi a tractar les dades facilitades per a les finalitats esmentades. No facilitar les dades personals sol·licitades o no acceptar la present política de protecció de dades suposa la impossibilitat de subscriure’s, registrar-se o rebre informació dels productes i serveis del Prestador.

El Prestador informa que no cedirà les dades personals a tercers, excepte quan ho hagi de fer per imperatiu legal. No obstant això, en el cas que els volgués cedir a un tercer, sol·licitaria prèviament el consentiment exprés de l’Usuari per realitzar-ne la cessió. L’entitat responsable de la base de dades, del hosting, així com qualsevol entitat que intervingui en qualsevol fase del tractament i/o les entitats a qui les hagi comunicat estan obligades a mantenir el secret professional i a adoptar els nivells de protecció i les mesures tècniques i organitzatives al seu abast a fi de garantir la seguretat de les dades de caràcter personal. Com a encarregat del tractament, el Prestador té contractats els proveïdors de serveis següents, que s’han compromès a complir les disposicions normatives aplicables en matèria de protecció de dades en el moment de la seva contractació:

  • Mailchimp (TheRocketScienceGroup LLC d/b/a MailChimp), domiciliat a 675 Ponce de Leon Ave NE, Suite 5000 Atlanta, GA 30308 USA, proporciona serveis de màrqueting per a empreses. Podeu consultar la política de privacitat i altres aspectes legals d’aquesta companyia a l’enllaç següent: https://mailchimp.com/legal/privacy/
  • GoDaddy.com, LLC, amb número d’identificació fiscal EU826010755 i domiciliat a 14455 N. Hayden Rd. Suite 219 Scottsdale, AZ 85260, que proporciona els serveis d’allotjament web (hosting). Podeu consultar la política de privacitat i altres aspectes legals d’aquesta companyia a l’enllaç següent: https://es.godaddy.com/agreements/showdoc.aspx?pageid=PRIVACY&isc=gdeses01
  • Google LLC, domiciliat al 1600 Amphitheatre Parkway, 94043, Mountain View (Califòrnia), Estats Units, que presta els serveis de GSuite, que consisteixen en serveis de computació al núvol i de correu electrònic. Podeu consultar la política de privacitat i altres aspectes legals d’aquesta companyia a l’enllaç següent: https://policies.google.com/privacy?hl=es

Aquestes empreses participen i han certificat que compleixen el que preveu l’acord entre els Estats Units i la Unió Europea denominat PrivacyShield, i s’han compromès a sotmetre tota la informació personal rebuda de països membres de la Unió Europea als principis derivats del PrivacyShield. Sobre l’adhesió de Google al PrivacyShield:

https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000TO6hAAG&status=Active

Més informació sobre el PrivacyShield al web del Departament de Comerç dels Estats Units: https://www.privacyshield.gov/welcome

El Prestador garanteix en tot cas a l’Usuari l’exercici dels drets d’accés, rectificació, cancel·lació, informació i oposició, limitació i portabilitat, en els termes que la legislació vigent disposa. En aquest sentit, l’Usuari podrà exercir els seus drets enviant una sol·licitud expressa mitjançant un correu electrònic a info@izintoevents.com, tot indicant en l’assumpte “Drets ARCO” i adjuntant una fotocòpia del seu DNI.

Al seu torn, l’Usuari té dret a retirar en qualsevol moment el consentiment atorgat. La retirada del consentiment no afectarà la legalitat del tractament efectuat abans d’aquesta retirada. També té dret a presentar una reclamació davant l’autoritat de control si considera que poden haver estat vulnerats els seus drets pel que fa a la protecció de les seves dades a la Agencia Española de Protección de Datos, domiciliada al carrer Jorge Juan 6, 28001 Madrid, o mitjançant la seu electrònica de l’AEPD: https://sedeagpd.gob.es/sede-electronica-web/

 

Les dades facilitades per l’Usuari ,es conservaran mentre hi hagi un interès mutu per mantenir la finalitat del tractament i durant tot el temps en què es poguessin derivar responsabilitats legals pels serveis prestats. Quan ja no calgués conservar-les per a aquestes finalitats, les dades se suprimiran amb mesures de seguretat adequades per garantir-ne la pseudonimització o la destrucció total. El Prestador es reserva el dret de modificar la present política per adaptar-la a les novetats legislatives o jurisprudencials.

Per a qualsevol aspecte relacionat amb aquesta política de privacitat, l’Usuari pot posar-se en contacte amb el Prestador a l’adreça de correu electrònic: info@izintoevents.com.